Polityka prywatności

Informacje o Administratorze.

 

 1. Właścicielem Grupy Usług Furgonetka i Administratorem danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem jest Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132567365; REGON: 140220084 (dalej: Administrator, Grupa Usług Furgonetka lub Usługodawca);
 2. Usługodawca prowadzi strony: furgonetka.pl, portmonetka.pl, biznes.furgonetka.pl oraz gielda.furgonetka.pl i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zleceń. Obok Usługodawcy w Grupie Usług Furgonetka występują również Przewoźnicy oraz Partnerzy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą furgonetka.pl, biznes.furgonetka.pl (Partnerzy) oraz gielda.furgonetka.pl (Przewoźnicy) może zawrzeć Umowę Przewozu. Przetwarzanie danych osobowych przez Partnera lub Przewoźnika odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych ustanowionymi przez te podmioty. 
 3. Administrator prowadzi również stronę blog.furgonetka.pl, na której publikuje informacje dotyczące działalności branży usług przewozowych oraz oferuje newsletter.

 

Obowiązki informacyjne Administratora.

 

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Furgonetka Sp. z o.o. sp. k. wynikające z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.
 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administrator reprezentujący Grupę Usług Furgonetka wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy: iod@furgonetka.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników serwisu.
 2. Użytkownik serwisu Grupy Usług Furgonetka może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również drogą telefoniczną, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

 

Postanowienia ogólne.

 

 1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 podpunkt 6 powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zapisów określonych w Regulaminie serwisu Grupy Usług Furgonetka, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w serwisie i ich aktualizacja.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

 

Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez Grupę Usług Furgonetka.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę:
  1. Zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą; realizacja usługi wysyłki SMS informującej odbiorcę o statusie przesyłki; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);
   1. Dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr konta bankowego, nr NIP, dane adresowe odbiorcy przesyłki, dane opisujące status przesyłki wysyłanej za pośrednictwem serwisu, dane dot. płatności związanej z realizacją usługi, adresy do komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Twitter, Facebook);
   2. Dane osobowe zawarte w książce adresowej Użytkownika serwisu (wprowadzane i administrowane przez Użytkownika): imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
  2. Weryfikacja tożsamości i wiarygodności użytkownika serwisu – jest zespołem czynności przed zawarciem lub wykonaniem umowy, a także w trakcie postępowania reklamacyjnego mającym na celu zapobieganie wykorzystania serwisu w celach przestępczych, w szczególności działaniem na szkodę administratora serwisu i osób trzecich; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią); Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane dokumentu tożsamości, w tym kopia tego dokumentu, dane osobowe zbierane w procesie zakładania i aktualizacji konta Użytkownika.
  3. Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną Usługą Elektroniczną, w tym pośredniczenie w przekazywaniu roszczeń reklamacyjnych do Partnera; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji.
  4. Utrzymywanie kontaktów z klientami drogą telefoniczną - Administrator przetwarza informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów z infolinii w celach dokumentacyjnych i dowodowych dotyczących kontaktów z Klientami, potencjalnymi Klientami i innymi osobami kontaktującymi się telefonicznie poprzez infolinię, w tym w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym dotyczącym treści informacji udzielanych przez infolinię i obrony przed roszczeniami. Przetwarzamy również informacje podane przez Klienta w trakcie rozmowy (każdorazowo w indywidualnych celach wynikających z przedmiotu rozmowy). Możemy również przetwarzać nagrania z rozmów w celu weryfikacji jakości obsługi klientów przez naszą infolinię; podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dokumentowaniu treści rozmów w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym, obrony roszczeń oraz poprawy jakości funkcjonowania infolinii; zakres przetwarzania danych obejmuje nr telefonu osoby kontaktującej się z infolinią, treść rozmowy oraz dane przekazane w trakcie rozmowy, niezbędne do realizacji celu, w jakim rozmowa się odbyła.
  5. Dochodzenie roszczeń należnych Grupie Usług Furgonetka (windykacja należności); podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych); Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, dane dot. źródła powstania roszczeń (np. informacja o niezapłaconej fakturze) oraz opis charakteru i wysokości roszczenia, wykaz czynności związanych z dochodzeniem roszczenia.
  6. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy, w tym newsletter - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). W zakres przetwarzanych danych osobowych mogą wchodzić w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć oraz dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisu lub usług świadczonych za jego pośrednictwem. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, kontakt telefoniczny dla celów marketingu bezpośredniego, jak również profilowanie danych Użytkownika w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji wymaga zgody Użytkownika wynikającej z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  7. Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do serwisów Grupy Usług Furgonetka, dane i geolokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie).

  Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu może być ponadto realizowane z wykorzystaniem metod analityczno-statystycznych, w tym badań rynkowych z intencją optymalizacji procesów biznesowych realizowanych przez Administratora oraz dostosowania usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu do preferencji jego Użytkowników. Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych); Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane teleadresowe Użytkownika, dane dot. parametrów usług zamawianych przez Użytkownika.

  Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Grupy Usług Furgonetka.

 

Źródła danych.

 

Dane osobowe niezbędne do świadczenia usług mogą być pozyskiwane przez GU Furgonetka również za pośrednictwem API umiejscowionych na portalach Partnerów biznesowych serwisu administrującymi platformami internetowymi świadczącymi usługi na rzecz sklepów internetowych lub innych podmiotów realizujących wysyłkę towarów.

 

Udostępnianie danych osobowych.

 

 1. W związku z realizacją podstawowych funkcji serwisu, Usługodawca udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe, których pełny wykaz znajduje się w Regulaminie Grupy Usług Furgonetka. W momencie udostępnienia tych danych, Partner staje się ich odrębnym administratorem, co oznacza, że przetwarza te dane w oparciu o opublikowane własne zasady i standardy opisane w Politykach prywatności danego przewoźnika, kuriera lub operatora pocztowego. Linki do polityk prywatności poszczególnych Partnerów można znaleźć na końcu niniejszej Polityki prywatności.
 2. W związku z realizacją umowy, w celu sprawdzenia przez Administratora, czy usługa została wykonana zgodnie z ustalonymi parametrami jakościowymi, dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane za pomocą narzędzi wyspecjalizowanych serwisów zewnętrznych (następuje czasowe powierzenie przetwarzania danych osobowych).
 3. Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych). Aktualnie Grupa Usług Furgonetka korzysta z następujących platform płatniczych:
  1. Przelewy24 - PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-198 Poznań, przy ulicy Pastelowej 8,
  2. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu,
  3. Tpay, Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań.
 4. W przypadku skorzystania przez nadawcę z usługi wysyłki SMS informującej o statusie przesyłki, dane osobowe nadawcy, w zakresie: imię, nazwisko lub nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, przekazywane są odbiorcy.
 5. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi z zakresu marketingu, w tym jego automatyzacji (np. dla potrzeb masowej wysyłki e-mail, sms lub mms). Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 6. Dane osób zadłużonych w ramach procesu dochodzenia roszczeń mogą być przekazywane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych oraz nabywcy wierzytelności w przypadku jej cesji na inny podmiot.
 7. Nagrania rozmów oraz dane techniczne z infolinii mogą być ujawniane podmiotom świadczącym administratorowi na podstawie umowy powierzenia usługi w zakresie obsługi systemu nagrań infolinii, obsługi IT oraz obsługi prawnej i doradczej.
 8. Dane niezbędne do realizacji badań rynkowych oraz innych badań analityczno-statystycznych służących optymalizacji procesów biznesowych oraz lepszemu dostosowaniu oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom specjalizującym się w danym rodzaju badań i analiz.
 9. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 10. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 11. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.

 

Przetwarzanie danych na terenie państw trzecich.

 

Administrator lub jego procesorzy mogą korzystać z usług podmiotów mających siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. w tzw. państwach trzecich. W takim przypadku przed przekazaniem danych osobowych zapewnione zostanie, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną (np. decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju) oraz aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

 

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych).

 

 1. Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:
  1. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz w postaci archiwalnej (ograniczone przetwarzanie) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron.
  2. Dane marketingowe - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (o ile zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych) lub złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody celem potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce.
  3. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez czas określony w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności w ustawie o rachunkowości i w ordynacji podatkowej.
  4. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.
  5. Nagrania rozmów telefonicznych będą przetwarzane do 2 lat od momentu nagrania.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

 

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Furgonetka Sp. z o.o. Sp.k. przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2), jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO. Z Prezesem UODO można kontaktować się w następujący sposób:
   1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
   2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
   3. telefonicznie: 22 531 03 00.
   Wyjaśniamy jednak, że niektóre z tych praw, w szczególności prawo do żądania usunięcia danych mogą być ograniczone ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub osób trzecich, np. ze względu na konieczność przetwarzania danych w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z administratorem danych osobowych, najlepiej na dane kontaktowe inspektora ochrony danych podane uprzednio w niniejszej Polityce.

 

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności serwisu Grupa Usług Furgonetka.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.
 3. Podanie danych osobowych przy zgłaszaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie uniemożliwi realizację postępowania reklamacyjnego.
 4. Podanie danych identyfikujących jednoznacznie osobę przy zgłaszaniu żądań i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację tych żądań i wniosków.

 

Cookies i dane eksploatacyjne.

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony Grupy Usług Furgonetka (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Grupy Usług Furgonetka w następujących celach:

 1. realizacja podstawowych funkcjonalności Grupy Usług Furgonetka, takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań,
 2. dostosowania zawartości stron Grupy Usług Furgonetka do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony),
 3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej,
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron Grupy Usług Furgonetka.

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim przypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Grupy Usług Furgonetka. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. w przeglądarce Google Chrome
 2. w przeglądarce Firefox
 3. w przeglądarce Internet Explorer
 4. w przeglądarce Opera
 5. w przeglądarce Safari
 6. w przeglądarce Microsoft Edge

 

W Grupie Usług Furgonetka używane są pliki cookies:

 1. Stałe - pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania Serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności (np. ustawienia filtru). Pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez Serwis lub Użytkownika. Brak tych plików uniemożliwia przeglądanie Serwisu według wybranych przez Użytkownika preferencji.
 2. Sesyjne - pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania Użytkownika oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo Serwisu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

 

Pliki cookies podmiotów trzecich:

 1. Analityczne – pliki zapisywane przez:
  • - Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Rezygnacja
  • - Clarity, narzędzie internetowe umożliwiające anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Polityka prywatności
 2. Reklamowe: Pliki zapisywane przez firmy Facebook, Google Ads, Webepartners, CityAds, Criteo, User.com, realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe na zlecenie Furgonetka.pl.
 3. Funkcjonalne: Pliki zapisywane przez firmy oferujące usługi typu ankiety (Webankieta) na zlecenie Administratora Grupy Usług Furgonetka.

 

Grupa Usług Furgonetka może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Grupa Usług Furgonetka.

 

Postanowienia końcowe.

 

 1. Serwisy Grupy Usług Furgonetka mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Grupy Furgonetka.

 

Polityka prywatności Partnerów:

 1. DPD
 2. UPS
 3. Fedex
 4. DHL
 5. Inpost
 6. GLS
 7. Poczta Polska
 8. ORLEN Paczka (Paczka w RUCHu)
 9. Meest
 10. DeliGoo
 11. Xpress Delivery
 12. DHL Express
 13. Świat Przesyłek
 14. Postivo

Furgonetka używa plików cookie. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich przechowywanie. Rozumiem