Regulamin Programu Partnerskiego „Zarabiaj z Furgonetka.pl”

 • §1 Definicje
  1. Program Partnerski – program partnerski „Zarabiaj z Furgonetką”, organizowany i zarządzany przez Partnera, obejmujący przesyłki krajowe DPD, UPS, FedEx,, InPost, Ruch, Poczta Polska oraz przesyłki międzynarodowe DPD, UPS, FedEx i GLS. W ramach Programu Partnerskiego Uczestnik i Furgonetka współpracują w celu promocji oraz zwiększenia sprzedaży Usług oferowanych przez Furgonetkę na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Uczestnik – użytkownik posiadający konto firmowe w Serwisie, który przystąpił do Programu Partnerskiego.
  3. Strona Uczestnika – serwis internetowy, fanpage na portalu Facebook, profil w serwisie internetowym, za pomocą którego prowadzona jest sprzedaż lub aukcje internetowe, którym zarządza Uczestnik oraz na który, Uczestnik posiada prawo do emisji reklam.
  4. Indywidualny Uczestnik – Uczestnik, którego współpraca z Furgonetką opiera się na podstawie Regulaminu oraz dodatkowo zawartej umowy partnerskiej.
  5. Usługodawca – Furgonetka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694708, NIP: 1132567365, REGON: 140220084, która prowadzi serwis Furgonetka.pl, w ramach którego realizowane są Usługi.
  6. Strona, Strony – Uczestnik oraz Furgonetka łącznie lub oddzielnie, w zależności od kontekstu.
  7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Furgonetkę na podstawie Regulaminu Serwisu.
  8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://furgonetka.pl, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi.
  9. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.
  10. Regulamin Serwisu – regulamin świadczenia Usług przez Furgonetkę, dostępny pod adresem https://furgonetka.pl/regulamin/.
  11. Link Polecający – tekst w języku HTML odsyłający do Serwisu, którego treść może być dowolnie modyfikowana przez Uczestnika, z wyjątkiem części zawierającej adres URL Serwisu.
  12. Materiały – materiały reklamowe w formie tekstowej oraz graficznej i informacje dotyczące Usługi, dostarczone Uczestnikowi przez Furgonetkę, zawierające Link Polecający.
  13. Materiały Uczestnika – materiały indywidualnie zmodyfikowane przez Uczestnika, po uprzedniej konsultacji oraz akceptacji przez Furgonetkę.
  14. Klient – podmiot/użytkownik internetu, który korzysta z Serwisu lub z Usługi w następstwie skorzystania z Linku Polecającego zawartego w Materiałach.
  15. Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Uczestnikowi od każdej Usługi zamówionej i prawidłowo opłaconej przez Klienta, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 • Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
 • §2 Przystąpienie do Programu Partnerskiego
  1. Przystąpić do Programu Partnerskiego mogą wyłącznie użytkownicy posiadający zarejestrowane konto firmowe lub konto firmowe w UE w Serwisie. Użytkownicy nieposiadający konta firmowego mogą je założyć pod adresem https://konto.furgonetka.pl/rejestracja. Aby założyć konto firmowe w czasie rejestracji należy zaznaczyć pole „Firmowe” w rubryce „Rodzaj klienta”. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne.
  2. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego należy wejść w zakładkę Programu Partnerskiego dostępnego w Profilu Klienta pod adresem https://furgonetka.pl/konto/program-partnerski/rozliczenia.
  3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego nie wymaga zawarcia żadnej dodatkowej umowy i następuje w momencie zamieszczenia Materiałów na Stronie Uczestnika.
  4. Współpraca z Indywidualnym Uczestnikiem nawiązywana jest z inicjatywy Uczestnika lub Furgonetki, a kryterium stanowi w szczególności wolumen przesyłek realizowanych za pośrednictwem Serwisu.
 • §3 Obowiązki Uczestnika
  1. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązuje się w szczególności do:
   1. promowania Usług, w sposób przez siebie ustalony, na Stronie Uczestnika, przy wykorzystaniu Materiałów;
   2. niezmieniania Materiałów bez uprzedniej konsultacji oraz akceptacji Furgonetki – ograniczenie to nie dotyczy modyfikacji Linku Polecającego w zakresie nieobejmującym adresu URL Serwisu;
   3. niewykorzystywania systemu Google Ads lub innych form reklamy Pay Per Click (PPC);
   4. współpracy z Furgonetką w zakresie realizacji Usług;
   5. wiernego przedstawienia Usług oraz Furgonetki i nieskładania na Stronie Uczestnika żadnych oświadczeń dotyczących Furgonetki i Usług, które nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do informacji dotyczących Furgonetki lub Usługi, Uczestnik zobowiązuje się do skonsultowania tych wątpliwości z Furgonetką przed umieszczeniem danej informacji;
   6. niepodejmowania działań naruszających dobra osobiste lub prawnie chronione interesy Furgonetki;
   7. podejmowania działań związanych z realizacją Programu Partnerskiego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
   8. niezwłocznego informowania Furgonetki o każdym problemie technicznym, w wyniku którego Materiały lub Materiały Uczestnika nie odsyłają w prawidłowy sposób do Serwisu;zapewnienia, że jest uprawniony do umieszczenia i utrzymywania Materiałów oraz Materiałów Uczestnika na Stronie Uczestnika;
   9. rzetelnego informowania potencjalnych Klientów o zasadach uczestnictwa w Programie Partnerskim zgodnie z niniejszym Regulaminem;
   10. usunięcia Materiałów lub Materiałów Uczestnika na każde żądanie Furgonetki, w tym bez podania żadnej przyczyny – Uczestnik zobowiązuje się do usunięcia Materiałów lub Materiałów Uczestnika objętych żądaniem w terminie 24 godzin od czasu otrzymania żądania od Furgonetki, niezależnie od formy, w jakiej żądanie została złożone;
   11. nieumieszczania na Stronie Uczestnika i w Materiałach Uczestnika oznaczeń, w tym logotypów należących do podmiotów konkurencyjnych wobec Furgonetki, w szczególności innych podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w składaniu zleceń na przewóz przesyłek.
  2. Naruszenie postanowień, o których mowa powyżej, uprawnia Furgonetkę do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie Partnerskim, poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wykluczony Uczestnika posiada prawo do Wynagrodzenia naliczonego do dnia, w którym Furgonetka złożyła oświadczenie o wykluczeniu.
 • §4 Obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązuje się do:
   1. prowadzenia Serwisu oraz świadczenia Usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem Serwisu;
   2. dokonywania wszelkich czynności z zakresu wsparcia technicznego związanego z utrzymaniem Usług;
   3. aktualizowania Materiałów w przypadku zmiany okoliczności związanych z Usługami lub Furgonetką;
   4. dokonywania wszelkich czynności związanych z bieżącą obsługą Klienta w zakresie Usług, w tym przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, windykacji, udzielania informacji, dokonywanie rozliczeń finansowych;
   5. świadczenia Klientom Usług z należytą starannością;
   6. wypłaty Wynagrodzenia na zasadach określonych w Regulaminie.
 • §5 Materiały oraz logotypy Stron
  1. Strony upoważniają siebie nawzajem do korzystania ze swoich logotypów, oznaczeń i nazw na Stronie Uczestnika i w Serwisie wyłącznie w celu reklamowania oraz wykonania Usługi oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z Regulaminem, w okresie trwania Program Partnerskiego.
  2. W związku z postanowieniami zawartymi w pkt. 1. powyżej, Strony wyrażają zgodę na korzystanie z Materiałów, w tym z logotypów, oznaczeń i nazw do celów związanych z Programem Partnerskim i na następujących polach eksploatacji obejmujących:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową;
   2. wprowadzanie do pamięci komputera, zapis na nośnikach;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy Programu Partnerskiego w zakresie wyżej wskazanych technik i w zakresie Materiałów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  3. W przypadku, gdy Strony stwierdzą nieprawidłowe użycie logotypu, oznaczenia lub nazwy, Strona, która stwierdzi takie nieprawidłowe użycie wezwie Stronę naruszającą do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.
  4. Strony oświadczają, że Materiały, o których mowa w niniejszym Regulaminie są pozbawione wad prawnych, tj. w szczególności autorskie prawa majątkowe do tych materiałów przysługują w całości każdej ze Stron.
  5. Strony oświadczają, że w przypadku, gdyby okazało się, że prawa do Materiałów przysługują jakimkolwiek osobom trzecim to Strona, której dotyczy to postanowienie zwolni w całości z odpowiedzialności drugą Stronę, względnie pokryje wszelkie koszty jakie ta poniosła w związku z brakiem tych praw.
  6. Po zakończeniu Programu Partnerskiego lub po wykluczeniu Uczestnika, Strony zobowiązują się do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, usunięcia logotypów, nazw ze wszystkich miejsc, gdzie były one wykorzystywane przez Strony.
  7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Materiałów Uczestnika.
 • §6 Wynagrodzenie
  1. Wynagrodzenie przysługuje Uczestnikowi w przypadku, gdy Klient, w ciągu 7 dni od dnia skorzystania z Linku Polecającego, zamieszczonego na Stronie Uczestnika, zamówi oraz opłaci Usługę w całości.
  2. Uczestnik ma prawo do Wynagrodzenia w stawce obowiązującej w dniu opłacenia Usługi przez Klienta.
  3. Wynagrodzenie należne jest Uczestnikowi wyłącznie w trakcie uczestnictwa w Programie Partnerskim i wyłącznie za okres trwania Programu Partnerskiego.
  4. Wynagrodzenie ma charakter prowizyjny i obliczane jest jako procent kwoty netto, którą Klient zapłacił za Usługę, w zależności od rodzaju Usługi – w przypadku:
   1. listu lub przesyłki krajowej poniżej 30 kg (31,5 kg w przypadku Usługi realizowanej przez DPD) – 6%;
   2. palety lub przesyłki krajowej powyżej 30 kg (31,5 kg w przypadku Usługi realizowanej przez DPD) – 4%;
   3. przesyłki międzynarodowej drogowej – 6%;
   4. przesyłki międzynarodowej lotniczej – 6%.
  5. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Uczestnika.
  6. Prowizja dla uczestnika Programu Partnerskiego jest naliczana od zamówień każdego pozyskanego przez niego Klienta Indywidualnego przez okres 180 dni, a od zamówień Klienta Premium przez okres 60 dni.
  7. Długość okresu naliczania prowizji ulega zmianie jeśli pozyskany klient uzyska dostęp do cennika premium w okresie naliczania prowizji. Okres naliczania prowizji jest odpowiednio skracany.
  8. Prowizja jest naliczana od ceny podstawowej przesyłki oraz usług dodatkowych.
  9. Najbardziej aktywni uczestnicy Programu Partnerskiego mogą ubiegać się o indywidualne warunki współpracy.
  10. Środki zarobione przez uczestnika Programu Partnerskiego są naliczane, gdy przesyłka zamówiona przez poleconego przez niego klienta zostanie doręczona do odbiorcy.
  11. Uczestnikowi Programu Partnerskiego przysługuje wypłata zarobionych środków w momencie, w którym pozyskane środki przekroczą wartość 100,00 zł netto. Wypłata środków może nastąpić nie częściej niż 1 (jeden) raz w miesiącu pod warunkiem, że pozyskane środki przekraczają wartość 100,00 zł netto. W przypadku, gdy kwota środków jest mniejsza niż 100,00 zł netto, środki nie podlegają wypłacie do momentu, w którym kwota osiągnie wysokość 100,00 zł netto.
  12. Uczestnik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur (w tym faktur zaliczkowych), faktur korygujących i duplikatów dotyczących świadczonych przez Uczestnika na rzecz Usługodawcy usług na podstawie Umowy partnerskiej w jego imieniu i na jego rzecz. Uczestnik zobowiązany jest do niewystawiania faktur sprzedaży usług objętych samofakturowaniem.
  13. Faktura będzie wystawiana i wysyłana Uczestnikowi w terminie do 10- tego dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usług w formie elektronicznej na adres podany przez Uczestnika w Panelu Klienta. Uczestnik zobowiązany jest do zaakceptowania faktury (w tym faktury korygującej) lub zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu co do treści lub zasadności wystawienia faktury w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury. Faktura zostanie uznana za zatwierdzoną przez Uczestnika w przypadku, w którym Uczestnik nie zgłosi Usługodawcy zastrzeżeń lub sprzeciwu co do treści lub zasadności wystawienia faktury w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.
  14. W przypadku kwestionowania treści lub zasadności wystawienia faktury lub faktury korygującej, jak też w przypadku braku otrzymania przez Uczestnika faktury do 12 - tego dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi Uczestnik jest obowiązany zgłosić niezwłocznie powyższy fakt do Usługodawcy, za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Usługodawcy po uprzednim zalogowaniu się do Panelu Klienta.
  15. Uczestnik, kwestionując treść lub zasadność wystawienia faktury, zobowiązany jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakwestionowania faktury zgodnie z ust. 14 powyżej, wysłania do Usługodawcy poprawnej faktury lub odpowiednio faktury korygującej.
  16. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerskiej oraz niniejszego Regulaminu.
  17. Partner oświadcza, że numer rachunku bankowego podany w Panelu Klienta jest ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”), oraz że nr rachunku bankowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz.U. 2019 poz. 2357, ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
  18. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na Białej liście”, Furgonetka będzie uprawniona do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście” jako rachunek Uczestnika.
  19. Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście” jako rachunek Uczestnika skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Furgonetki wobec Uczestnika.
  20. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni, poinformowania Usługodawcy o:
   1. każdorazowej zmianie danych rozliczeniowych, w szczególności o zmianie Numeru Identyfikacji Podatkowej;
   2. utraty lub zawieszenia statusu podatnika podatku od towarów i usług.
 • §7 Dane osobowe
  1. Strony udostępniają sobie wzajemnie i przetwarzają dane służbowe swoich przedstawicieli i przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ich należytej ochrony oraz realizując prawa podmiotów danych.
  2. Udostępnianie danych osobowych pomiędzy Stronami realizowane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości prawidłowej realizacji umowy partnerskiej, wymiany informacji niezbędnych do wykonania i rozliczenia Programu Partnerskiego, uczestniczenia w Programie Partnerskim, w tym badania satysfakcji Stron, zgłaszania informacji i prowadzenia komunikacji we wszystkich sprawach związanych z zawarciem i realizacją umowy przez Strony, dochodzenia roszczeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.
 • §8 Postanowienia końcowe
  1. Furgonetka jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym zmiany dotyczącej zasad Wynagradzania, w każdym momencie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianach.
  2. Uczestnik ma możliwość odstąpienia od akceptacji zmian, co spowoduje zakończenie Programu Partnerskiego pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym, w efekcie czego Usługodawca nie będzie naliczał prowizji Uczestnikowi. O braku akceptacji zmian i chęci Uczestnik obowiązany jest powiadomić Usługodawcę poprzez zakładkę Program Partnerski, wybierając opcję "REZYGNUJĘ Z UDZIAŁU".
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
  4. Jeżeli któreś z postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia pozostają w mocy. Furgonetka zobowiązuje się zastąpić takie postanowienie nowym postanowieniem.
  5. Strony zobowiązują się, aby spór pozostający w związku ze współpracą Stron w ramach Programu Partnerskiego na podstawie Regulaminu został w pierwszej kolejności rozwiązany polubownie, w wyniku rozmów oraz negocjacji. W przypadku, gdy spór nie zostanie rozwiązany polubownie, każda ze Stron może wystąpić z roszczeniem do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Furgonetki.

Furgonetka verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie deren Speicherung zu. OK