Ostatnia aktualizacja artykułu 2020/04/06

Tarcza antykryzysowa - z jakich form wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy?

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną rząd wprowadził tarczę antykryzysową, aby pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu działalności i miejsc pracy. Sprawdź, z jakich form wsparcia mogą skorzystać firmy i samozatrudnieni. 

Wprowadzone zaostrzenia związane z walką z koronawirusem spowodowały, że wiele branż i firm boryka się ze spadkiem obrotów. Tarcza antykryzysowa to przygotowany przez rząd pakiet pomocy dla przedsiębiorców, który ma im pomóc uporać się z aktualnymi problemami gospodarczymi. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze założenia. 

1. Zwolnienie ze składek ZUS

Tarcza antykryzysowa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia opłacania składek ZUS przez okres 3 miesięcy – od 1 marca do 31 maja. Składki, mimo że nie zostaną fizycznie wpłacone do ZUS, będą uznane jako opłacone. Są one bowiem finansowane z dotacji, jaką otrzyma Fundusz Ubezpieczeń Społecznych od budżetu państwa. Zachowuje się zatem prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych. W miesiącach, w których otrzymuje się zwolnienie z ZUS, składki nie stanowią kosztu, który można odliczyć od dochodu.

Kto może z tego skorzystać?

Ze zwolnienia mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy opłacali składki za siebie, a przychód z ich działalności w pierwszym miesiącu, za jaki składany jest wniosek, nie przekroczył kwoty 15 681,00 złotych. Dodatkowo działalność musiała być prowadzona przed 1 lutego 2020 r. Należy również pamiętać, że ze zwolnienia będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeśli ktoś miał takie zadłużenie, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie zaległych należności na raty i ją realizuje, to również kwalifikuje się do zwolnienia ze składek. 

Zwolnienie przysługuje również dla firm zatrudniających do 9 pracowników. Jeśli pracodawca był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego i na dzień 29 lutego jego stan ubezpieczonych zgłoszonych do ZUS wyniósł mniej niż 10 osób, wówczas może on również być zwolniony z opłacania składek. 

Co należy zrobić, aby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych maksymalnie do 30 czerwca 2020 roku. Wniosek można znaleźć tutaj. Oprócz danych płatnika we wniosku trzeba zawrzeć oświadczenie, że nie został przekroczony limit przychodu z działalności. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, wysłać pocztą albo zanieść je osobiście do ZUS i wrzucić do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”. Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem

2. Postojowe dla samozatrudnionych 

Świadczenie postojowe ma być wypłacane przez ZUS w związku z przestojem spowodowanym pandemią koronawirusa. Jest ono nieopodatkowane i nieoskładkowane. W przypadku samozatrudnionych wynosić będzie 2 080 zł albo 1 300 zł.

Kto może z tego skorzystać?

Aby ubiegać się o postojowe przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekraczać 15 681 zł, czyli trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r. Ponadto rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 roku. Dodatkowo przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. 

Co należy zrobić, aby ubiegać się o postojowe?

Wniosek o postojowe należy składać do ZUS w terminie trzech miesięcy liczonym od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Trzeba w nim uwzględnić oświadczenie potwierdzające, że nie przekroczyło się maksymalnej wysokości przychodów oraz, że doszło do przestoju w biznesie z powodu epidemii. Szczegółowe informacje i wniosek dostępne są tutaj

3. Dofinansowanie dla działalności gospodarczych

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres 3 miesięcy. Pokrywa ono część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a jego wysokość uzależniona jest od spadku obrotów danej działalności. 

Kto może z tego skorzystać?

Z dofinansowania można skorzystać na następujących zasadach: 

  • obroty działalności spadły o co najmniej 30%, wtedy dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • obroty działalności spadły o co najmniej 50%, to wówczas wysokość dofinansowania wynosi 70% minimalnego wynagrodzenia,
  • obroty działalności spadły o co najmniej 80%, wtedy dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia.

Co należy zrobić, aby ubiegać się o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie należy składać do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu. Zrobić to można poprzez platformę internetową lub bezpośrednio w danym urzędzie pracy. Dofinansowanie jest wypłacane co miesiąc – po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

4. Dopłaty do wynagrodzenia pracowników

Tarcza antykryzysowa przewiduje dwa tryby uzyskania przez pracodawców dofinansowania do wynagrodzeń w formie świadczeń z państwowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pierwszym to dofinansowanie wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym pracowników, a drugie – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Kto może z tego skorzystać?

Aby pracodawca mógł skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, to musi odnotować spadek obrotów gospodarczych oraz nie mieć zaległości w regulowaniu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy. Kryteria dotyczące spadku obrotów są następujące:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy z zeszłego roku w następstwie wystąpienia Covid-19,
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru pracy. Wynagrodzenie za czas przestoju będzie dofinansowane do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli jest to 1300 złotych. Dodatkowo pracodawca otrzyma dofinansowanie na ubezpieczenia społeczne, które powinny zostać zapłacone przez zakład pracy.

Pracodawca w związku ze spadkiem obrotów może skrócić wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej jednak niż do połowy etatu i z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do wysokości połowy pensji pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników?

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Stosowany będzie wzór wniosku stanowiący załącznik do rozporządzenia wykonawczego ustawy antykryzysowej. Znajdziesz go na stronach wojewódzkich urzędów pracy. Dofinansowanie będzie wypłacane na  podstawie umowy z pracodawcą i przekazanego przez niego wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń. 

5. Rozliczenie tegorocznej straty w przyszłym roku

Firma, która jest płatnikiem PIT i CIT, i odczuwa negatywne konsekwencje Covid-19, będzie mogła odliczyć straty poniesione w 2020 roku od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.

Kto może z tego skorzystać?

Jeżeli w Twojej firmie w 2020 roku nastąpi spadek przychodów o 50% w stosunku do 2019 r., masz możliwość obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę podatku dochodowego za 2019 r. Jednak rozliczenie te należy dokonać zgodnie z obowiązującym limitem 5 mln zł.

Podsumowując

Form wsparcia jest o wiele więcej. Można ubiegać się o odroczenie płatności do ZUS czy fiskusa, zgłaszać się o bezzwrotne pożyczki czy uelastycznić czas pracy. Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji znalazła się Twoja firma i branża, w której pracujesz. Wiemy, że sytuacja jest dynamiczna i wiele może się jeszcze zmienić na przestrzeni kilku kolejnych tygodni, dlatego warto zapoznać się z tymi informacjami i przygotować się na działania pomocnicze. Najlepiej, jeśli sam zajrzysz na stronę poświęconą tarczy antykryzysowej i zweryfikujesz, z których form pomocy możesz skorzystać. 

Źródło zdjęcia głównego: depositphotos.com