Regulamin Programu Poleceń „Zgarniaj kody do Furgonetka.pl“

§1. Organizator Programu

 1. Program Poleceń „Zgarniaj kody do Furgonetka.pl“, zwany dalej Programem organizowany jest przez firmę Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084.
 2. Regulamin określa warunki funkcjonowania Programu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.

§2. Definicje

 1. Osoba Polecająca – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca konto Użytkownika w serwisie Furgonetka.pl, która udostępniła swój Indywidualny kod polecający w celu zachęcenia do skorzystania z usług serwisu Furgonetka.pl.
 2. Osoba Zaproszona – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się w serwisie Furgonetka.pl wykorzystując podczas rejestracji Indywidualny kod polecający udostępniony przez Osobę Polecającą.
 3. Indywidualny kod polecający – unikalny kod generowany przez Osobę Polecającą w celu udostępnienia go Osobie Zaproszonej. Kod wpisany w formularzu rejestracyjnym automatycznie obniża cenę pierwszej przesyłki o 10%. Zniżka dotyczy każdego rodzaju przesyłki, bez ograniczenia wagowego, naliczana jest od ceny podstawowej i usług dodatkowych.

§3. Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikami Programu są: Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona.
 2. W Programie mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy serwisu Furgonetka.pl posiadający konto indywidualne lub firmowe.
 3. Osoba Polecająca otrzyma kod rabatowy za pozyskanie każdego nowego klienta (Osoby Zaproszonej) spełniającego warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
 5. Uczestnicy przystępują do Programu w następujący sposób:
  • Osoba Polecająca udostępnia nowemu, niezarejestrowanemu klientowi (Osobie Zaproszonej) Indywidualny kod polecający. Kod ten jest dostępny w panelu klienta, w zakładce „Program Poleceń“. Można go przekazać w dowolny sposób.
  • Osoba Zaproszona, po otrzymaniu Indywidualnego kodu polecającego, wpisuje go w formularzu rejestracyjnym serwisu Furgonetka.pl i nadaje pierwszą przesyłkę ze zniżką 10%. Zniżka zostanie naliczona automatycznie przez system podczas nadawania pierwszej przesyłki.
  • Po wysłaniu pierwszej przesyłki przez Osobę Zaproszoną i dostarczeniu jej do odbiorcy system przyzna kod rabatowy w wysokości 20% Osobie Polecającej. Kod rabatowy zostanie wysłany drogą elektroniczną, na adres e-mail Osoby Polecającej podany w serwisie Furgonetka.pl.
 6. Osoba Zaproszona musi być nowym, niezarejestrowanym wcześniej i nie posiadającym konta użytkownikiem serwisu Furgonetka.pl.
 7. Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona muszą być innymi osobami.
 8. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.
 9. Zakazane jest wykorzystywanie Indywidualnego kodu polecającego w ramach Programu partnerskiego „Zarabiaj z Furgonetka.pl“.
 10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, które uprawniają ich do udziału w Programie.

§ 4. Wykorzystanie przyznanego kodu rabatowego

 1. Kody rabatowe można wykorzystywać podczas nadawania przesyłek w serwisie Furgonetka.pl.
 2. Kody rabatowe przyznane Osobie Polecającej dotyczą przesyłki krajowej do 30 kg. Zniżka jest naliczana od ceny podstawowej i usług dodatkowych.
 3. Każdy kod rabatowy przyznany Osobie Polecającej jest ważny przez określoną ilość dni (nie mniej, niż 7 dni), która została podana w treści maila z nazwą kodu. Po tym okresie kod traci ważność.
 4. Organizator przewiduje kody rabatowe różnej wysokości (min. 5%). Dokładne parametry kodu, w tym m.in. wysokość zniżki, okres ważności, zostaną opisane każdorazowo w treści maila.

§ 5. Czas trwania Programu

 1. Program trwa od dnia 9.08.2018 r. do odwołania.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu „Zgarniaj kody do Furgonetka.pl“ jest dostępny na platformie www.furgonetka.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Furgonetka.pl service uses cookies files. By staying on this website you give your consent to the use of this technology. Read more »

I accept